Шаройко М. В.

Marina V. SHAROIKO – Cand. Sci. (National Literature), Assos. Prof., Department of the History of Russian Literature, Theory of Literature and Critic, Kuban State University, Krasnodar, Russia, e-mail: ma-ra@bk.ru

 

 


Articles Published in the Magazine «Heritage of Centuries»


  1. Golikova, L. P., and Sharoiko, M. V., Smysloobrazuyushchie kody muzyki v poezii V. F. Khodasevicha (Semantic Codes of Music in the Vladislav F. Khodasevich’s Poetry), Nasledie Vekov, 2015, no. 2, pp. 38-43. http://old.heritage-magazine.com//wp-content/uploads/2015/10/2015_2_Golikova_Sharoiko.pdf. Accessed Month DD, YYYY >>>
  2. Golikova, L. P. and Sharoiko, M. V., Kavkazskie sobytiya v khudozhestvenno-publitsisticheskom tvorchestve russkikh pisateley XIX veka (Caucasian Events in Fiction and Nonfiction Works of the Russian Writers of the 19th Century), Nasledie Vekov, 2016, no. 2, pp. 55-59. http://old.heritage-magazine.com//wp-content/uploads/2016/07/2016_2_Golikova_Sharoiko.pdf. Accessed Month DD, YYYY >>>
  3. Sharoiko, M. V., Rasskaz V. Makanina «Kavkazskiy plennyy»: transformatsiya literaturnykh dominant traditsionnogo motiva (Vladimir Makanin’s Short Story “Caucasian Captive“: the Transformation of Literary Dominants of the Traditional Motive), Nasledie Vekov, 2017, no. 1, pp. 46-50. http://old.heritage-magazine.com//wp-content/uploads/2017/04/2017_1_Sharoiko.pdf. Accessed Month DD, YYYY >>>
RSS20
Follow by Email20
Facebook0
Facebook
Google+0
Google+
http://old.heritage-magazine.com